Msze Święte

Niedziele:

8.00
10.00
15.30


Dni powszednie:

poniedziałek i czwartek - 7.00
pozostałe dni tygodnia -  18.00

MAJ oraz PAŹDZIERNIK:
poniedziałek i czwartek - 7.00 oraz 18.00
pozostałe dni tygodnia - 18.00

 

DODATKOWE MSZE ŚW.
W STAŁYCH INTENCJACH:

I sobota miesiąca - 8.00
(w intencji matek oczekujących potomstwa)
I czwartek miesiąca - 18.00
(w intencji zmarłych)


Kontakt

ADRES:

Parafia NMP Królowej Polski
ul. Wąska 5
32-543 Myślachowice


Konto nr:
05 1240 4197 1111 0010 6305 1840
PKO SA

NIP:
628-19-716-48

REGON:
040096925

Logowanie

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Historia parafii PDF Drukuj Email

Katolicy zamieszkujący Myślachowice (podobnie Dulową, Karniowice, Młoszową) należeli przez wieki do erygowanej przed 1326 rokiem trzebińskiej parafii  pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na terenie naszej miejscowości dopiero w 1892 roku wzniesiona została niewielka (3,20m x 4,80m) kaplica kamienno-ceglana będąca integralną częścią macierzystej parafii. Świątynia ta zbudowana została na skrzyżowaniu ulic 22-lipca i Olkuskiej (wcześniej XX-lecia PRL). Posiadała  wejście od frontu tj. od ul. Olkuskiej oraz małą wieżyczkę bez dzwonu.

Kaplica


Wewnątrz kaplicy znajdowały się: ołtarz ozdobiony wykonaną z blachy Wieczerzą Pańską, złocone tabernakulum, 2 klęczniki z kratami w charakterze konfesjonału, pulpit z żelaznych prętów służący za ambonę oraz fisharmonia walizkowa ze stojakiem z drzewa. Na wyposażeniu Kaplicy były również: święte naczynia, szaty liturgiczne, stacje Drogi Krzyżowej (14 stacji wypalanych w desce), księgi kościelne oraz inne sprzęty. Nie było tu jednak chrzcielnicy.

W takiej właśnie świątyni odbywały się początkowo nabożeństwa niedzielne i świąteczne, a w miarę upływu czasu także inne praktyki religijne z katechizacją dzieci włącznie. Posługę kapłańską spełniali tu księża z Parafii św. Piotra i Pawła w Trzebini.

Msza w kaplicy


1 lipca 1970 r. utworzono w Myślachowicach samodzielne duszpasterstwo, a obowiązki duszpasterza powierzono księdzu Zbigniewowi Jormanowi. W latach 1970 - 1974 rozpoczęto usilne starania u władz państwowych o zezwolenie na rozbudowę kaplicy. Powodem tego był fakt usytuowania kaplicy na zbiegu dwóch dróg publicznych o dużym nasileniu ruchu samochodowego - wierni przybywający na Msze św. i inne nabożeństwa stali wokół kaplicy bardzo często na pasie jezdni (w świątyni mieściło się jedynie ok. 30 osób), co stwarzało zagrożenie życia. Budynek kaplicy stał w miejscu, które w planach rozbudowy Myślachowic przeznaczone było na poszerzenie drogi prowadzącej do Sierszy na styku z drogą publiczną Trzebinia - Olkusz. Dlatego też Myślachowiczanie już od lat 60-tych rozpoczęli starania o przeniesienie i rozbudowę kaplicy. Konieczność taką widzieli nie tylko katolicy z tej miejscowości, ale także Parafia Rzymsko - Katolicka w Trzebini oraz Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Krakowie. Dodatkowym atutem przemawiającym za rozpoczęciem budowy kaplicy w innym miejscu był fakt, iż na terenie Myślachowic znajdowała się parcela budowlana o powierzchni 0.0906 ha, będąca własnością ks. Zbigniewa Jormana, który zgłosił gotowość oddania jej na cele sakralne, a w szczególności na przeniesienie i rozbudowę kaplicy. Mimo tych wszystkich argumentów droga do uzyskania pozwolenia na budowę była długa, trudna oraz pełna ofiarności i poświęcenia.

Wierni, którzy zwracali się w tej sprawie do wielu urzędów, władz powiatowych i wojewódzkich, napotykali na ciągłe odmowy, trudności i problemy. Wnioski o pozwolenie na przeniesienie i rozbudowę kaplicy kierowane były do Wydziału Spraw Wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, do samego przewodniczącego prezydium WRN pana Wita Drapicha i w końcu do premiera rządu PRL Piotra Jaroszewicza. Oprócz pisemnych próśb o uzyskanie zgody na budowę kaplicy do władz PRL w Warszawie i do władz wojewódzkich w Krakowie, co roku delegacja wiernych Myślachowic zgłaszała się w Wydziale Wyznaniowym, oczekując na pomyślne informacje. Tymczasem mieszkańcy Myślachowic, mimo swych licznych interwencji, nie mogli się doczekać konkretnych decyzji w sprawie pozwolenie na przeniesienie kaplicy. Ostatecznie 25 III 1974 r. otrzymano ją, ale z pewnymi znaczącymi zmianami. Okazało się bowiem, iż powierzchnia kaplicy została pomniejszona prawie o 50% w stosunku do danych z projektu szkicowego. Pierwsza wersja projektu to 330 m2, natomiast ostateczna przewidywała tylko 150 m2. Problem ten dotyczył również kubatury kaplicy, pomniejszonej o ok. 40%. Trudno było zrozumieć katolikom z naszej miejscowości tego rodzaju posunięcia i samo na myśl przychodziło pytanie: „Czyżby wpływ na to miał znaczący procentowo udział wśród mieszkańców Myślachowic osób niechętnych czy też wrogo nastawionych do Kościoła Powszechnego?...

Jednak dzięki żywej wierze i wielkiej gorliwości księdza kanonika Zbigniewa Jormana oraz wiernych, po długich zabiegach o pozwolenie na budowę kościoła prace rozpoczęto 7 kwietnia 1975 roku.

Kościół w Myślachowicach zbudowany został według projektu  inż. Romana Łomnickiego, a pracami budowlanymi zarządzał i kierownikiem budowy był mgr inż. A. Neissner. W czasie ordynariatu Jego Eminencji Księdza Kardynała Wojtyły, w dniu Święta Narodzenia Matki Bożej, to jest 2 lipca 1975 r. położono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni w Myślachowicach.

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców wsi i przede wszystkim księdza Jormana już pod koniec 1975 r. podziemie kościoła było ukończone, w związku z czym 30 listopada tego samego roku uroczyście przeniesiono Najświętszy Sakrament oraz sprzęty i urządzenia kościelne ze starej kaplicy do podziemia budowanego kościoła, gdzie od tego momentu odprawiane były  Msze św. i inne nabożeństwa. Z polecenia władz wojewódzkich - za wiedzą ówczesnego ks. dziekana i Kurii Metropolitalnej  1 XII 1975 roku stara kaplica została zburzona.

Pierwsza Msza św. w nawie głównej została odprawiona w Boże Narodzenie 1976r. Budowę kościoła zakończono w 1977r. W podziemiach kościoła urządzono kryptę pogrzebową. Pozostałą część podziemia przeznaczono na salę katechetyczną. Dach pokryto na stałe papą z powłoką aluminiową. Otoczenie kościoła zostało uporządkowane, wyłożone płytkami chodnikowymi i od strony zakrystii ogrodzone murem.

Wybudowanie kościoła i doprowadzenie go do stanu używalności znacząco polepszyło warunki pracy duszpasterskiej. W nowym kościele rozpoczęto również katechizację dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Olbrzymie wysiłki i trudy ks. proboszcza Zbigniewa Jormana oraz grupy wiernych przy budowie nowego kościoła zasługują niewątpliwie na słowa uznania i wdzięczności.

W kolejnych latach prowadzone były prace nad urządzeniem i wystrojem nowego kościoła.

26  października 1980 roku miała miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna (dokonał jej biskup Albin Małysiak) w nowej świątyni, stanowiącej ciągle jeszcze rektorat parafii Świętych Piotra i Pawła w Trzebini.

18 czerwca 1980 roku ks. Zbigniew Jorman, rektor kaplicy w Myślachowicach otrzymał pismo, w którym Kuria Metropolitalna anulowała aplikatę z dnia 13 czerwca tegoż roku dotyczącą mianowania księdza Wikariusza ekonomem ad interim w Bujakowie i jednocześnie przydzieliła mu taką samą funkcję w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ze względu jednak na trudności, jakie napotkał Ksiądz chcąc wypełnić wolę swoich zwierzchników i odejść z parafii w  Myślachowicach do Kalwarii, Ks. Franciszek Kardynał Macharski 1 sierpnia 1980 roku polecił ks. Jormanowi dalsze wypełnianie obowiązków duszpasterskich w Myślachowicach.

 

     Dekretem Księdza Kardynała Metropolity Franciszka Macharskiego z dnia 20 lutego 1982 roku erygowana została parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a tym samym nadano jej kościelną osobowość prawną. W myśl powyższego dekretu nowoutworzona parafia objęła swym zasięgiem miejscowość Myślachowice, przynależąc do dekanatu Trzebinia.

Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został ksiądz Zbigniew Jorman – budowniczy kościoła. Urząd Parafialny w Myślachowicach posługiwał się odtąd pieczęciami parafialnymi: okrągłą z napisem: "SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHALIS BMU REGINAE POLONIAE IN MYŚLACHOWICE".

Pieczęć okrągła

oraz podłużną z napisem: "PARAFIA RZYM - KAT. PW. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W MYŚLACHOWICACH".

Pieczęć podłóżna

W 1982 roku zakupiono i uroczyście sprowadzono obraz  Matki Boskiej Królowej Polski – kopię obrazu częstochowskiej Madonny.

Początkowo łacińska parafia w naszej wsi nie posiadała plebani czy wikarówki, a ksiądz Jorman mieszkał w wynajętym budynku. Dopiero w 1983 roku ksiądz proboszcz zakupił budynek, w którym mieściła się od tej pory plebania (ul. Wąska 67) i przepisał  go notarialnie na rzecz parafii, podobnie uczynił z parcelami na których stał kościół i plebania. 

Po rekolekcjach trwających o 13 do 17 października 1985 roku w dniu 19 października o godz. 17.00 Jego Eminencja Biskup Julian Groblicki dokonał konsekracji kościoła parafialnego w Myślachowicach oraz poświęcił nowe dzwony.

W kolejnych latach istnienia rzymskiej parafii w Myślachowicach dokonano następujących inwestycji:

 • ułożono w ławie kościoła (1981-1982), a później także w prezbiterium (1983) marmurową posadzkę
 • zakupiono dębowe ławki z klęcznikami dla wiernych i konfesjonał oraz pozłacaną, metalową monstrancję (1982)
 • urządzano w dalszym ciągu prezbiterium, wykonano marmurowy ołtarz, sprawiono płaskorzeźby, zakupiono marmurową chrzcielnicę (1983).
 • zamówiono (1983) w Odlewni Artystycznej Braci Wacława i Tadeusza Felczyńskich w Taciszowie trzy dzwony, które zawisły na konstrukcji umieszczonej na dachu Kościoła w 1985r
 • w przedsionku zawieszono gablotę na ogłoszenia parafialne , a do zakrystii zakupiono nowe meble (1985)
 • podpisano umowę z Mieczysławem Sobierskim dotyczącą wykonania figury Serca Chrystusa i dziewięciu płaskorzeźb n belkę stropową (1986)
 •  otynkowano kościół tynkiem typu „baranek” (1990)
 • przeszklono szkłem kolorowym okna  boczne w kościele(1996), ocieplono je od wewnątrz i obłożono blachą aluminiową(2005)
 •  zakupiono i zainstalowano nowe nagłośnienie, uzupełniono oświetlenie prezbiterium (1996)
 • wykonano boazerię na klatce schodowej, założono nowe nagłośnienia kościoła (1989)
 • wybudowano nową plebanię (2000 -2003) (W 1993 roku ksiądz Jorman kupił od Stanisławy Zając parcelę, którą przepisał notarialnie na rzecz parafii, na której stanął nowy dom parafialny.) W kolejnych latach prowadzone były prace wykończeniowe w nowym budynku plebanii – otynkowano zewnętrzne ściany, pomalowano wewnętrzne ściany (2003),  zagospodarowano pomieszczenia na górze z przeznaczeniem dla gości(2004) zburzono starą plebanię(czerwiec 2003 roku), a plac, na którym stała  przeznaczono na parking parafialny
 • zburzono starą plebanię (czerwiec 2003 roku), a plac, na którym stała  przeznaczono na parking parafialny; wyasfaltowano go w 2007 roku
 • wymieniono dach kościoła(2004) – nowa więźba dachowa i blacha stalowa - trapez
 • wybrukowano kostką brukową otoczenie kościoła od strony płd. (2005), przed zakrystią – od str. Wschodniej (2008)
 • zakupiono nowe organy elektroniczne oraz przystawkę nagrywającą i odtwarzającą (2005), udoskonalono organy nowym wzmacniaczem na uroczystości (2007)
 • wykonano remontu drzwi na chórze(2005)
 • zakupiono i zainstalowano nowoczesny rzutnik cyfrowy(2006)
 • wyremontowano płd. i zach. stronę Kościoła  - naprawiono i odnowiono tynki oraz ramy okienne (2006)
 • wymieniono trzy piece na energooszczędne (2006)
 • ubogacono prezbiterium złoconymi różami z metaloplastyki (2007) oraz kolejnymi elementami – kiście winorośli (2008)
 • wyremontowano schody do zakrystii – położono płytki (2008)
 • umieszczono popiersie Jana Pawła II na płn. ścianie Kościoła (w 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową). Poświęcenia  dokonał Biskup Albin Małysiak (2008)
 • wyłożono część placu parkingowego kostką brukową (wiosna 2010)

Życie religijne w naszej parafii przez lata toczyło się według stałego schematu.

Msze św. odprawiane były: w niedziele i święta o godz. 8, 10 i 18 (od 1999 roku o 8, 10 i 16) a w dni powszednie następująco: w poniedziałek o 7;  w pozostałe dni o 18. Do sakramentu spowiedzi można było przystąpić: w Adwencie, w Wielkim Poście, na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w pierwsze piątki miesiąca. W Wielkim Poście organizowane były również rekolekcje – zawsze rozpoczynały się w Niedzielę Palmową a wieńczyła je spowiedź wielkopostna w Wielką Środę. Inne nabożeństwa  - nieszpory niedzielne, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, listopadowy różaniec w intencji zmarłych, nabożeństwo wypominkowe w każdy wtorek i Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w każdą środę - rozpoczynały się o 17.30. Katechizację przeprowadzano w salce katechetycznej (od września1990 w szkołach i przedszkolach), objęte nią były dzieci przedszkolne, szkolne (frekwencja dzieci 98%) i młodzież ucząca się. Nauka religii prowadzona była przez księdza Zbigniewa Jormana z wyjątkiem dzieci przedszkolnych, które uczyły siostry zakonne z Trzebini i Krystynowa.

Od 1989 do grona nauczycieli religii przystąpili: ks. Stanisław Pańszczyk - wikariusz z Krystynowa (uczył dwie grupy młodzieży) oraz katechetka świecka Lidia Majerska (uczyła początkowo klasy "0", I, IV, V, VI,  a od 1996 roku jedynie pani mgr Majerska prowadzi katechezy zarówno w przedszkolu jak i szkole podstawowej).

Chętni parafianie brali udział w pielgrzymkach pieszych, autokarowych i kolejowych do następujących miejsc kultu: Płok, Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowy, Piekar Śląskich, Góry św. Anny, Krakowa – Łagiewnik, Zakopanego, Gideł, Lichenia, Ludźmierza, Rychwałdu.

  

W parafii działały (działają) następujące grupy duszpasterskie:

 • Służba liturgiczna (ministranci i lektorzy – którzy w swej działalności na rzecz Kościoła i parafii spełniali funkcje kościelnego)
 • Schola
 • Grupa oazowa
 • Zespół Charytatywny (wspierający najbiedniejszych współwyznawców – np. zakupem opału na zimę)
 • Żywy Różaniec
 • Ruch Trzeźwości im św. Maksymiliana (utworzone przez ks. Jormana w  1983)
 • Apostolska Grupa Młodzieży
 • Grupa Misyjna i Biblijna dzieci szkolnych, włączone w Salezjańską adopcję na odległość
 • Duszpasterska Rada Parafialna powołane w 1996 roku

 

Podczas Mszy świętych i nabożeństw swą grą i śpiewem wspólną modlitwę upiększali:

 • Grażyna Zając
 • Mieczysław Głuch
 • Ewa Popielnicka
 • Marta Nowakowska (Pabis)
 • Anna Czaplińska.