Msze Święte

Niedziele:

8.00
10.00
15.30


Dni powszednie:

poniedziałek i czwartek - 7.00
pozostałe dni tygodnia -  18.00

MAJ oraz PAŹDZIERNIK:
poniedziałek i czwartek - 7.00 oraz 18.00
pozostałe dni tygodnia - 18.00

 

DODATKOWE MSZE ŚW.
W STAŁYCH INTENCJACH:

I sobota miesiąca - 8.00
(w intencji matek oczekujących potomstwa)
I czwartek miesiąca - 18.00
(w intencji zmarłych)


Kontakt

ADRES:

Parafia NMP Królowej Polski
ul. Wąska 5
32-543 Myślachowice


Konto nr:
05 1240 4197 1111 0010 6305 1840
PKO SA

NIP:
628-19-716-48

REGON:
040096925

Logowanie

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Rok kościelny
Odpust w Roku Jubileuszowym PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia otwiera szeroko drzwi do uzyskania odpustów. Czym jest odpust? Jak go można zyskać?

Od czasu gdy papież Bonifacy VIII ogłosił po raz pierwszy Rok Święty w 1300 r., udzielanie odpustów ściśle łączy się z celebrowaniem jubileuszy. Święty Jan Paweł II pisał obszernie o znaczeniu odpustów, ogłaszając Wielki Jubileusz Roku 2000. Papież Franciszek, zapowiadając Nadzwyczajny Jubileusz, idąc za tradycją poprzedników, również uznał odpusty za szczególny znak miłosierdzia Bożego.

Darowanie kar doczesnych, czyli czego?

Katechizmowa definicja odpustu brzmi następująco: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy” (KKK 1471). Zyskuje go chrześcijanin za pośrednictwem Kościoła, spełniając określone warunki. Darowanie kary może być pełne lub tylko częściowe.

„Niesiemy sprzeczności, które są konsekwencją naszych grzechów” – pisze papież Franciszek. Grzech zostawia „negatywny ślad w naszym postępowaniu i w naszych myślach pozostaje”. To jest właśnie owa „kara doczesna”. Przebaczenie winy, jakie otrzymujemy w sakramencie pojednania, uwalnia człowieka od kary wiecznej. „Kary doczesne” pozostają w nas dłużej. Jest z tym podobnie jak z nałogowym palaczem, który rzucił palenie, ale skutki nałogu odczuwa jeszcze długo. Grzesznik potrzebuje nie tylko przebaczenia, ale także „rekonwalescencji”, czyli uzdrowienia ze wszystkich konsekwencji grzechu.

Ten proces oczyszczania serca nazywa się pokutą. Nauczanie o czyśćcu opiera się na tej samej podstawie. Człowiek nawet jeśli umiera pojednany z Bogiem, może być jeszcze niezdolny do radości nieba z powodu obciążeń spowodowanych przez popełnione grzechy. Czyściec oznacza „Boży detoks” po zatruciu przez zło. Pokuta na ziemi wiąże się z trudem, wysiłkiem, bólem. Pokuta w czyśćcu tak samo. Ale celem i kresem w obu przypadkach jest pełne uzdrowienie.

Kod dostępu do skarbca

Odpust jest swego rodzaju „promocyjnym” przyspieszeniem pokutnego procesu. Sakramentalne rozgrzeszenie w spowiedzi jest uwolnieniem człowieka od kary wiecznej. Odpust jest pozasakramentalym uwolnieniem od „kary doczesnej” po wypełnieniu określonego przez Kościół czynu pokutnego. Aby zrozumieć działanie odpustu, trzeba wierzyć w Kościół, a dokładniej w jego rolę pośrednika między Bogiem i człowiekiem. Ponadto należy pamiętać, że Kościół jest świętą wspólnotą grzesznych ludzi. Działa tu zasada naczyń połączonych. Każdy grzech człowieka osłabia całą wspólnotę. Z kolei – co pocieszające – świętość jednego przynosi korzyść innym. Ta solidarność w Kościele powoduje wymianę duchowych dóbr (świętych obcowanie). Fundamentem wspólnoty świętych w Kościele pozostaje sam Jezus Chrystus. Chrześcijanin, jednocząc się z Nim przez sakramenty, jednoczy się z Jego Ciałem, czyli Kościołem. Ta cudowna więź obejmuje wiernych na ziemi, świętych w niebie oraz pozostających w stanie czyśćcowego oczyszczenia.

Aby zyskać odpust, trzeba spełnić określone przez Kościół warunki. Uczynek, do którego przypisany jest odpust, jest formą „podłączenia się” do „skarbca Kościoła”. Człowiek dostaje jakby jednorazowy kod dostępu do tego bogactwa. Ile z niego zaczerpnie, zależy od jego wewnętrznej dyspozycji. Decydują o niej: postawa nawrócenia, wolność od przywiązania do grzechu, wiara w Boże miłosierdzie oraz w Kościół jako wspólnotę zbawienia. Odpusty są tym bardziej owocne, im mocniej ktoś jest złączony z Chrystusem poprzez Kościół. Odpust można przyjąć samemu lub ofiarować go za zmarłych w czyśćcu. W bulli zapowiadającej obecny jubileusz papież Franciszek podkreśla: „Żyć odpustem Roku Świętego oznacza przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka. Odpust jest doświadczeniem świętości Kościoła, który ma udział we wszystkich dobrodziejstwach płynących z Odkupienia Chrystusa, aby przebaczenie rozciągnęło się aż do ostatecznych skutków, do których dociera miłość Boga”. Dlatego papież zachęca: „Żyjmy intensywnie Jubileuszem, prosząc Ojca o przebaczenie grzechów i o udzielenie swojego miłosiernego odpustu”.

Jak uzyskać odpust w Roku Jubileuszowym?

Ogólne zasady pozostają niezmienione Odpust zupełny można uzyskać raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe wielokrotnie. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane jest wykonanie czynu, do którego jest przywiązany odpust, oraz wypełnienie trzech warunków. Są nimi: sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa według intencji papieża. Nie chodzi o modlitwę za samego ojca świętego, ale w tych intencjach, które on wyznacza (nie trzeba ich znać).

Wymagane jest ponadto, aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Spowiedź św. nie musi być odbyta w dniu wykonywania czynu związanego z odpustem. Po jednej spowiedzi można zyskiwać więcej odpustów zupełnych. Natomiast Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich powinny zasadniczo mieć miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem. Po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach ojca świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Do wypełnienia warunku modlitwy w intencjach papieskich wystarczy odmówienie „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Można także odmówić jakąkolwiek inną modlitwę.

Jak rozumieć brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego? Chodzi o wewnętrzną wolność. Problem w tym, że my sami dokładnie nie potrafimy ocenić, czy jesteśmy całkowicie wolni, czy nie. To wie sam Bóg. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu. Jeśli nasza wolność od grzechu nie jest pełna, wtedy zyskujemy odpust cząstkowy. Należy więc robić wszystko, co potrafię, z dobrą intencją, a resztę zostawić Bogu.

Lista uczynków, do których przypisany jest odpust zupełny lub cząstkowy, jest bardzo długa. Należą do nich na przykład półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, odprawienie Drogi Krzyżowej czy odmówienie jednej części Różańca. Odpusty jubileuszowe Rok Miłosierdzia to okazja do zyskiwania odpustów jubileuszowych. Papież Franciszek mówił o nich w specjalnym liście do szefa Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, która odpowiada za organizację jubileuszu. Dokument nie ma charakteru prawnego. Jest to raczej serdeczna zachęta w stylu Franciszka.

Uważna lektura pozwala ustalić następujące zasady i czyny związane z odpustem jubileuszowym:

  1. 1. Pielgrzymka do Drzwi Świętych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego (na pewno są to sanktuaria), a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie.
  2. 2. Osoby, które z powodu choroby czy wieku nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, mogą zyskać odpust przez „przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.
  3. 3. Więźniowie, którzy uświadomili sobie, że to, co uczynili, było niesprawiedliwe, i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, będą mogli zyskać odpust, „kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca. Niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności”.
  4. 4. Każdy uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy. „Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”.
  5. 5. „Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych”. „Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości”.

 

 

 

 

Drzwi Święte są symbolem Roku Jubileuszowego oraz łaski okolicznościowego odpustu. Na zdjęciu papież Jan Paweł II zamyka Święte Drzwi na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 8 grudnia br. papież Franciszek ponownie je otworzy

 
Wielki Post AD' 2016 PDF Drukuj Email

"Ludu,mój Ludu cóżem ci uczynił?

W czymem zasmucił albo w czym zawinił?(...)"


Wielki Post - czterdziestodniowy czas pokuty i nawrócenia,

przygotowuje nas do przeżycia najważniejszych

dla chrześcijan Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech ten szczególny okres nie kojarzy nam się jedynie

z posypaniem głów popiołem,

uboższym wystrojem naszych świątyń,

fioletowym kolorem szat liturgicznych,

lecz niech nas zbliża do Boga.


 

Aby to uczynić bierzmy udział w typowych

dla czasu pasyjnego nabożeństwach:

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu godz. 17.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedziele Wielkiego Postu godz.15.00.

Rekolekcje Wielkopostne - 11.02 - 14.02.


 
Znaczenie adoracji PDF Drukuj Email

 

Znaczenie adoracji !

 

 

„Papież z Krakowa” napisał: „Pięknie jest przebywać z Jezusem: spoczywając na Jego piersi jak umiłowany uczeń, możemy doznać nieskończonej miłości Jego Serca. Uczymy się głębiej poznawać Tego, który oddał samego siebie, w różnych tajemnicach swego Boskiego i ludzkiego życia; w ten spo

sób stajemy się uczniami i sami włączamy się w ten wielki proces składania i przyjmowania daru, ku chwale Boga i dla zbawienia świata. Przez adorację chrześcijanie przyczyniają się w tajemniczy sposób do radykalnej przemiany świata i do owocowania Ewangelii. Warto pamiętać o tym, iż każdy człowiek, który modli się do Zbawiciela, pociąga za sobą cały świat i podnosi go ku Bogu. Ci, którzy trwają przed Panem pełnią więc bardzo ważną posługę: przedstawiają Chrystusowi tych wszystkich, którzy Go nie znają lub są od Niego oddaleni; w ich imieniu czuwają przed Jego obliczem”.

Czterdziestogodzinne nabożeństwo, trwająca nieprzerwanie 40 godzin lub trzy dni z przerwami nocnymi adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo to zapoczątkowało przed 1214 r. bractwo biczowników z obecnego miasta Zadar w Dalmacji, które od Wielkiego Czwartku do południa Wielkiej Soboty adorowało Najświętszy Sakrament przechowywany w Bożym Grobie, w nawiązaniu do tradycji o 40-godzinnym przebywaniu ciała Chrystusa w grobie (św. Augustyn) oraz do zwyczaju zachowywania postu w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę (Tertulian, Hipolit Rzymski). Zaraz po wprowadzeniu nabożeństwo to zaczęto odprawiać nieprzerwanie najpierw w kościołach miejskich, a następnie w poszczególnych parafiach danej diecezji. Dzięki ciągłości 40-godzinnego nabożeństwa przerodziło się ono w adorację wieczystą, W roku 1527 praktykę tę wprowadził Antoni Maria Zaccaria w kościele św. Grobu i w katedrze w Mediolanie, a następnie w kilku innych miastach. Od roku 1534 wystawiano Najświętszy Sakrament do adoracji w monstrancji. W roku 1548 Filip Neriusz wprowadził 40-godzinne nabożeństwo w Rzymie, a papież Klemens VIII w 1592 roku nakazał odprawiać je we wszystkich kościołach Wiecznego Miasta. W roku 1553 jezuici – jako główni propagatorzy - zaprowadzili 40-godzinne nabożeństwo także poza Italią, a w roku 1623 papież Urban VIII rozciągnął tę praktykę, jako obowiązkową, na cały Kościół zachodni.

Jan Paweł II mówił „Ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy – tej, którą sobie Sobór postawił za cel. Jest tej odnowy punktem poniekąd kulminacyjnym. Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata”. Ojciec Święty Benedykt XVI zwraca się do poszczególnych wiernych (duchownych, instytutów zakonnych i osób świeckich) z zaproszeniem, „by osobiście znajdowali czas na przebywanie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem ołtarza”. Zachęca też parafie i rożne grupy kościelne, „by praktykowały wspólnotową adorację”. Dajmy też posłuch zachęcie świętego Josemarii Escrivy: „Przychodź wytrwale przed tabernakulum, fizycznie lub duchowo, aby poczuć się pewnym, aby czuć się kochanym... i aby kochać”.

Pan Jezus, który do końca nas umiłował, obecny we dnie i w nocy w Najświętszym Sakramencie w Tabernakulum, oczekuje w każdy dzień na nasze nawiedzenie i adorację.

 

 


Rozpoczynamy Adorację 40 godzinna w naszej Parafii przebiegać

będzie ona następująco:

w niedziele: 24.01; 31.01 oraz 07.02:

od 11-12     Zapraszam młodzież gimnazjalną, szkół średnich i studentów.

od 12-13     Zapraszam 1 Róża Kobiet oraz dzieci wraz z rodzicami.

od 13-14     Zapraszam  2 Różę Kobiet wraz z najbliższymi sąsiadami kościoła.

od 14-15     Zapraszam  Różę Męską wszystkich z dalszych rejonów parafii.


 
Wizyta duszpasterska PDF Drukuj Email

Kolęda - w tradycji katolickiej to wizyta duszpasterska w domach wiernych, odbywana przez kapłana miejscowej parafii w okresie po Bożym Narodzeniu. Podczas kolędy ksiądz błogosławi rodzinie i całemu domostwu na rozpoczynający się nowy rok, odmawiając specjalną modlitwę.


Gdy kapłan przychodzi do nas z wizytą duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po kolędzie, musimy zdawać sobie sprawę ze złożoności wydarzenia, które ma tu miejsce. Jest to bowiem wydarzenie religijne i jest to wydarzenie towarzyskie. Jest to jednak w pierwszym rzędzie i przede wszystkim, i o tym należy wciąż pamiętać, wydarzenie religijne.

Specyfiką tego wydarzenia religijnego jest to, że to my musimy przygotować dla niego takie warunki, by mogło ono przebiegać w sposób właściwy;

biały obrus, na którym znajdować się będą tylko:

Pismo Święte, krucyfiks, świece, woda święcona, kropidło.

Specyfiką tego wydarzenia jest również to, że jest ono z założenia wydarzeniem, w którym bierze udział cała nasza rodzina– wszystkie osoby zamieszkałe w tym mieszkaniu. Dzieci czasem są odpytywane z katechizmu, pokazują zeszyty do religii, "w nagrodę" otrzymują pamiątkowe obrazki.

Wizyta duszpasterska jest okazją do aktualizacji kartotek parafialnych, rozmowy z mieszkańcami, łączy się z dobrowolnie składaną ofiarą na potrzeby parafii, rzadziej z poczęstunkiem. Kolędującemu kapłanowi towarzyszą ministranci.

 
Jubileusz Roku Miłoszierdzia PDF Drukuj Email

 

 

JUBILEUSZ   ROKU  MIŁOSIERDZIA

 

Zgodnie z pragnieniem i poleceniem Ojca Świętego, Pasterz naszej Archidiecezji, Jego Eminencja Stanisław kardynał Dziwisz ustanowił kościoły jubileuszowe w Archidiecezji Krakowskiej na Rok Święty.

Otwarcie Roku Jubileuszowego w Bazylice w Rzymie będzie miało miejsce 8 grudnia 2015 roku.

W bazylice NSPJ w Trzebini Rok Miłosierdzia zainaugurowany zostanie 13 grudnia 2015 roku o godz. 15.00 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem delegata Ks. Stanisława Dziwisza, którym będzie Wyższy Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Prowincjała Piotr Filas SDS. Na tę Uroczystość zostali zaproszeni wszyscy proboszczowie i duszpasterze z okolicznych parafii ziemi chrzanowskiej a poprzez kapłanów wszyscy wierni.

W owocnym przeżywaniu tego świętego czasu pomogą nam nowe inicjatywy duszpasterskie w naszym kościele. Na sposób stały w Roku Jubileuszowym będą:
• w każdy piątek rano i wieczór koronka do Miłosierdzia Bożego
• każdy piątek (o ile będą na to pozwalały przepisy liturgiczne) Msza Święta wotywna o Miłosierdziu Bożym
• Brama Miłosierdzia otwarta będzie poprzez stały konfesjonał (5 godzin dziennie)
• wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu
• każde czuwanie fatimskie - będzie Bramą Miłosierdzia

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 40